Beleidsplan Stichting Samast

Beleidsplan t.b.v.

Stichting Samast,

Bredestraat 170,

6543 ZZ  Nijmegen

KvK-nr. 77571851

RSIN-nr. 861050447

Versie v6, dd. 10-12-2020.

Opgesteld door haar bestuur.

Bij de oprichting van de stichting bestaat het bestuur uit de navolgende personen:

Voorzitter hr. J.H.A. Verreijt                           

06-17428772       jeroen.verreijt@stichtingsamast.nl

Secretaris             mw. B.T.M. de Jager – Klaassen

06-19969289  brigitte.de.jager@stichtingsamastl.nl

Penningmeester     mw. Z. Bajric                              

06-10451333     zinaida.bajric@stichtingsamast.nl

De adviesraad bestaat uit de navolgende personen:

Het bestuur heeft een aantal personen benaderd met een gevarieerde achtergrond en met praktische kennis van zaken. Als groep zijn ze ook aan te merken als ervaringsdeskundigen.

Binnenkort geven ze hun akkoord. Daarna worden hun namen opgenomen op deze plaats.

Contactpersoon is bij de opstart:           

secretaris mw. B.T.M. de Jager – Klaassen

Telefonisch: 06-19969289

Mail voorzitter:                                             jeroen.verreijt@stichtingsamast.nl

Website: www.samast.nl

Postadres secretariaat:                              

Heselaan 82, 6541 MH  Nijmegen.

Beleidsplan.

Doelstelling:

De doelstelling van de stichting is het zorgdragen voor huisvesting en begeleiding van een groep personen met een of meer beperkingen die zodanig zijn dat extra begeleiding noodzakelijk is.

Deze personen dienen een permanente hulpvraag te hebben, zorggelden te ontvangen volgens de Wet langdurige zorg of vanuit de gemeente. Verder dienen ze een huurovereenkomst aan te gaan met de stichting Samast en ze dienen ook gebruik te maken van de diensten van een kleinschalige  zorgaanbieder waarvan 24u zorg beschikbaar is en waarmee de stichting samen gaat werken. Dit conform de doelstellingen zoals vermeld in art. 2 van de statuten.

Het bestuur benadrukt dat de artikelen 2, lid 1 sub d en sub e, van meet af aan, buiten werking zijn en buiten werking blijven. Ze zijn niet de doelstelling van en voor deze kleinschalige woon-zorg initiatieven.

De stichting legt zich toe op dit kleinschalige zorgsysteem, in combinatie met de specifieke huisvesting op het adres Bredestraat 170 te Nijmegen.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit vier personen. Zij laten zich bijstaan door een adviesraad en kunnen gebruik maken van praktische ondersteuning door externe deskundigen. Men kan taken uitbesteden aan daartoe gespecialiseerde personen.

Beloningsbeleid:

Het bestuur en de medewerkers bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning maar kunnen hun organieke kosten declareren bij de administratie van de stichting. Om te kunnen declareren is een akkoord van het bevoegde bestuur noodzakelijk. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Inkomsten:

De Stichting heeft inkomsten nodig om de organieke taken naar behoren uit te kunnen oefenen zodat de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Die inkomsten moeten komen uit sponsoring, eventueel een contributie van belanghebbenden .

De extra inkomsten dienen ook om een redelijke huurprijs voor de bewoners te kunnen garanderen en om ze maatschappelijk beter te kunnen ondersteunen.

Van die inkomsten wordt een deel aangewend  om enkele reserves op te bouwen.

Die reserves betreffen:

 1. Het overbruggen van huurdervingen i.v.m. tijdelijke leegstand.
 2. Het voldoen van de lopende organieke kosten.

Tot de organieke kosten behoren o.a.

 1. Lokale kantoorkosten.   Geschat op € 1.500.
 2. Administratiekosten.      Geschat op € 1.000.
 3. Verzekeringen.                Geschat op €
 4. Inrichting steunpunt.      Geschat op €
 5. Overige kosten

Administratie:

De boekhouding wordt uitbesteed aan een administrateur of administratiekantoor.

Die zorgt voor:

 1. Het verwerken van de boekhouding.
 2. Het verzorgen van de huurders-/en de cliëntenadministratie.
 3. Het begeleiden van de aanvragen van de huurtoeslagen.
 4. Het bijhouden van de energie verbruiken en doorbelastingen.

De boekhouding wordt elke maand bijgewerkt en is voor alle bestuursleden ter inzage beschikbaar.

Periodiek krijgen de bestuursleden een financieel overzicht in de vorm van een korte balans, resultatenberekening en begroting. Zo nodig wordt een toelichting bijgevoegd.

Het penningmeesterschap is een bestuursfunctie die o.a. toeziet op het werk van de externe administrateur en zijn/haar info deelt met bestuur en belanghebbenden.

Hij is nooit in beide functies tegelijk actief. Hij mag in beide functies wel kennis en kunde delen.

Bij de opstart van de stichting is de penningmeester ook de administrateur van de stichting.

Als penningmeester is hij vrijwilliger met dezelfde rechten als de andere bestuurders-vrijwilligers.

Als administrateur stelt bij zijn boekhoudkundige kennis en uitrusting beschikbaar tegen een uurtarief. Voor dat uurtarief verzorgt hij de gehele financiële administratie en de verslagen naar alle belanghebbenden.

Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen en ondersteuning kan tot de taak behoren.

Bestuur en bewoners mogen om geconditioneerde begeleiding vragen.

Regelgeving organiek:

Voor de stichting gelden de basis o.a. de normen van het BW 2: 1 lid 1 t/m 25 en 6 lid 285 t/m 307.

Verder gelden de andere normen voor zover van toepassing.

De stichting is met haar doelstelling niet BTW plichtig. D.w.z. dat ze zelf geen BTW mag berekenen en dat aan haar berekende BTW als kosten moeten worden aangemerkt.

Algemeen:

Omdat er sprake is van een opstart, zal dit beleidsplan de komende tijd nog regelmatig worden bijgesteld. Die bijstellingen mogen alleen indien die de doelstellingen bevestigen en versterken.

De laatste versie is verkrijgbaar bij de contactpersoon.

De beoogde woonruimtes zijn momenteel in uitvoering bij de projectontwikkelaar.

Na lang oponthoud door een afgedwongen bouwstop door de Gemeente Nijmegen i.v.m. vermeend verkeerde invulling van de verleende vergunningen is het project momenteel gelukkig weer springlevend en wordt er vlot verder gebouwd. Wij hopen op 1 mei 2022 als datum van ingebruikname.

Voor de naaste toekomst is er al wel contact met een professionele zorgverlener.

Die zorgverlener is de VOF Stapz. Deze VOF is een verzelfstandiging van enkele professionele zorgverleners in de sector. Met hun kennis en jarenlange ervaring op dit terrein ziet de stichting de toekomst met vertrouwen tegemoet. Binnen afzienbare tijd zullen we meer vertellen over deze zorgverlener.

Op verzoek wordt door het bestuur een getekend beleidsplan toegezonden.

Jaarverslagen van de Stichting Samast zijn hier te vinden