Bewonersprofiel – Contra indicaties

Bewoners die bij Stichting Samast willen gaan wonen, dienen onder meer te voldoen aan het volgende bewonersprofiel;

 • Bewoner is tussen de 18 en ca. 30 jaar.  
 • Bewoner heeft aantoonbaar Tos (taalontwikkelingstoornis), al dan niet in combinatie met autisme /adhd of een auditieve beperking (zoals slechthorendheid).
 • Bewoner is fysiek in staat om met begeleiding zelfstandig te kunnen wonen en beschikt over enige mate van zelfredzaamheid ten aanzien van dagritme. 
 • Bewoner is in staat om in de nacht hulp in te schakelen indien nodig. 
 • Bewoner kan een eigen voordeur “beheren”. Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken, verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten, etc) en veiligheid van de groep.
 • Bewoner heeft een zinvolle dag invulling zoals een baan, dagbesteding of opleiding. 
 • Bewoner heeft een eigen inkomen, van welke aard dan ook, dat hem/haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen en in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.
 • Bewoner is gemotiveerd en staat open voor begeleiding. De begeleiding is gericht op het bieden van ondersteuning naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De doelen worden vastgesteld in het individuele begeleidingsplan.
 • Bewoner is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldige zorgindicatie ( PGB-WLZ of een WMO beschermd wonen)  en de verplichtingen die hierbij gelden, zoals een gewaarborgde hulp.
 • Als de bewoner niet handelingsbekwaam of bevoegd is, dan dient voorafgaande aan het moment dat een (welke dan ook) overeenkomst wordt gesloten met onze wooninitiatief, een wettelijk vertegenwoordiger beschikbaar te zijn.
 • Bewoner is in staat om met ondersteuning zo te wonen dat zowel voor de bewoner als voor de medebewoners het prettig wonen is. Dit houdt in dat het de bewoner lukt om zich te houden aan algemene leef-en omgangsregels zoals beschreven in het huishoudelijk regelement.
 • De groep bestaat uit zowel mannen als vrouwen.

Contra-indicaties

Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen zodat de juiste begeleiding geboden kan worden zijn er contra- indicaties vastgesteld.
Je kunt niet komen wonen bij Stichting Samast als een of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing zijn:

 • Ernstig fysiek- en/of verbaal agressief gedrag, die de begeleiding en overig sociaal functioneren in de weg staat.
 • Op de voorgrond tredende psychiatrische problematiek.
 • Chronische suïcidaliteit.
 • Ongecontroleerd middelengebruik.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Crimineel gedrag of criminele activiteiten.
 • Een andere diagnose waardoor LVB, TOS en ASS niet (meer) op de voorgrond staat.
 • Een lichamelijke beperking of chronische ziekte waarvoor medische of verzorgende handelingen nodig zijn.

Alle kandidaten worden beoordeeld op geschiktheid op basis van dit bewonersprofiel en het niet aanwezig zijn van contra- indicaties. Bij het voldoen aan alle voorwaarden volgt er een intakegesprek.

Bij nieuwe aanmeldingen zal er een proefperiode afgesproken worden om te kunnen beoordelen of iemand goed binnen de bestaande groepssamenstelling past.